De Beroepscode | Doelstelling & Doelgroep


Doelstelling

Dit document dient om helderheid te verschaffen over de toegevoegde waarde van de bestuurder, om het zelforganiserende en zelfreinigende vermogen van bestuurders te borgen en geeft duidelijkheid over de professionele en maatschappelijke legitimatie van de bestuurder. Deze beroepscode voor bestuurders in het middelbaar beroepsonderwijs behandelt achtereenvolgens:

  • de doelgroep voor deze beroepscode
  • de kernopdracht/missie van een bestuurder in het middelbaar beroepsonderwijs
  • de daarbij behorende kernwaarden (c.q. normen en waarden)
  • de daarvan afgeleide (on-)wenselijke gedragskenmerken
  • de relatie met andere codes en wetten
  • eigenaarschap

Doelgroep

Deze beroepscode is in eerste instantie bedoeld voor de bestuurders zelf, als leidraad voor hun handelen en als toetssteen bij voorkomende beleidsbeslissingen. Ten tweede dient het voor de belanghebbenden, zowel intern als extern, om duidelijk te maken waar een bestuurder in het middelbaar beroepsonderwijs van is en voor staat en waarop hij/zij aanspreekbaar is. Tot slot dient het als toetssteen en als hulpmiddel bij het aanspreken van collega-bestuurders op professioneel gedrag: het handelen conform kernopdracht en gedragscode.